Том 25 (64). № 2. 2012 г.

Экономика и управление

Тексты номера одним файлом

Бурдюг Н.В.
Удосконалення методики бухгалтерського обліку операцій з надходження, використання та регенерації бальнеогрязьових виробничих запасів

Василенко В.А.
Реализация стратегии развития предприятий сферы услуг на основе кластера

Горбачьов В.О.
Визначення методики проведення аудиту виробничих витрат

Добровольская О.П.
Обоснование направлений финансового обеспечения инновационного развития регионов

Зінченко О.А.
Формування концепції управління інвестиційними процесами регіону на основі системного підходу

Козлов В.С., Ярмоленко Н.В.
Формування засад конкурентоспроможності регіонів з урахуванням можливостей інформатизації залізничної галузі

Куніцин С.В.
Методологія розбудови организацийного механізму розвитку туристично-рекреаційних підприємств

Мабиала Жильберт
Проблемы и перспективы повышения эффективности производства продукции скотоводства в аграрных формированиях сакского района

Нехай В.В.
Контроль ринкової ситуації маркетинговими організаціями

Пилипенко А.А.
Збалансована система показників як інструмент стратегічного управління розвитком потенціалу та привабливості туристичнорекреаційного кластеру

Пилипенко Л.М.
Баланс як інформаційне джерело управління капіталом підприємства

Подсолонко В.А., Подсолонко Е.А., Подсолонко М.В.
Государственные инициативы по развитию в Украине информационного общества

Пушкарева Е.В., Кертова К.А.
Факторы, препятствующие развитию электронной коммерции в Украине

Пушко Р.О.
Страхування як один із видів державної підтримки сільського господарства в умовах членства України в СОТ

Резнікова Н.В., Відякіна М.М.
Концептуальні засади дослідження природи валютних криз

Скоробогатова Т.Н.
Развитие логистических сервисных систем в туризме

Сметанко О.В.
Удосконалення методики внутрішнього аудиту операцій з фінансовими інвестиціями

Сорокіна О.С., Шамсутдінова Ф.Ф.
Аналіз собівартості туристського продукту та шляхи її зниження

Твердохлебов Н.И.
Страновые риски Украины и стран СНГ в оценке журнала Euromoney

Ткачова С.С.
Сучасна концепція стійких конкурентних переваг підприємства: інтеграція та збалансування наукових підходів

Храпко В.Н.
Общая методология принятия инвестиционных решений

Циганок В.М., Гуля Ю.В., Ращенко А.В.
Дослідження ефективності використання складових комплексу маркетингу виробників курятини

Ширай О.С.
Кадровое обеспечение развития рекреационных кластеров Керчи и Ленинского района

Сведения об авторах

Содержание